EOIES - Sol·lícitud títol/certificat acadèmic


Els alumnes que hagin aprovat un nivell de certificat (Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.2), poden sol·licitar el títol corresponent al següent enllaç:


https://www.eoimanacor.com/sollicitud-de-certificat-de-nivell-titol/ 1


Els alumnes que hagin aprovat un nivell que no té examen de certificat (Bàsic A1, Intermedi B2.1), poden sol·licitar el certificat corresponent al següent enllaç:


https://www.eoimanacor.com/certificat-academic/ 2

Links:
  1. https://www.eoimanacor.com/sollicitud-de-certifica t-de-nivell-titol/
  2. https://www.eoimanacor.com/certificat-academic/