EOI CEPA - Matrícula

NOVETAT: CANVIS EN EL PROCEDIMENT DE MATRÍCULA ATÈS L'EXCEPCIONALITAT COVID-19


Període de matriculacióTermini: els dies 11 i 12 de maig de 2020, de manera telemàticaPagament:La matrícula només és vàlida si prèviament s'ha efectuat el pagament de la taxa corresponent. Aquest pagament es pot fer manera telemàtica mitjançant la pàgina de l'ATIB:


Taxa ordinària: https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10398 1


Taxa família nombrosa general: https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9991 2

Taxa de matrícula
Ordinària 23,07 €
Família nombrosa i monoparental general 11,54 €


 • Família nombrosa i monoparental especial


 • Alumne en situació d'atur


 • Víctimes d'actes terroristes


 • Discapacitats (igual o superior al 33%)


 • Víctimes de violència de gènere


 • Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica


 • Joves tutelats i ex-tutelats en vies d'emancipació


 • Joves en acolliment familiar


 • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat


Exempts de pagament

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI o NIE en vigor (en cas de tenir un NIE provisional, hi heu d'afegir una còpia del passaport en vigor).

 • Foto de carnet en color.

 • Full d'inscripció al programa EOI-CEPA 3 degudament emplenat amb una fotografia.

 • Document que acrediti el pagament de la taxa: full del model 046 emplenat i segellat per l'entitat bancària o resguard del pagament telemàtic a través de l'ATIB.

 • Fotocòpia del llibre o carnet de família nombrosa (en cas que acrediteu aquesta condició).

 • "Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de paro", no pot tenir més de 30 dies d'antiguitat (en cas que acrediteu estar en situació d'atur).

 • Documentació que acrediti alguna de les exempcions o bonificacions anteriors (en cas que acrediteu aquesta condició).


Presentació de la documentació:

Per formalitzar la matrícula s'ha d'enviar la documentació esmentada a l'apartat anterior, dins el termini establert, a l'adreça electrònica eoimanacor@educaib.eu.


Una vegada rebut el correu amb tota la documentació, la Secretaria del centre contactarà amb l'alumne en un termini de 2 dies per confirmar que la matrícula està formalitzada i és correcta, o requerir la documentació que falti.


Normativa

Calendari 2019-2020


Convocatòria Centres d'Educació de Persones Adultes (Programa EOI-CEPA)


Calendari 2019-20202-6 de setembre: Presentació de sol.licituds11 setembre: Publicació de les llistes de centres admesosA partir del 13 de setembre: Les EOI es posen en contacte amb els centres adscrits a fi de posar en marxa el programa1 d'octubre: Inici de les tutories2-4 d'octubre: prova d'anivellació14-28 d'octubre: Introducció al gestib de l'alumnat inscritLinks:
 1. https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&i dConcepto=10398
 2. https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&i dConcepto=9991
 3. https://www.eoimanacor.com/wp-content/uploads/2020 /05/full-matrícula-eoi-cepa.pdf
 4. https://www.eoimanacor.com/wp-content/uploads/2020 /05/Modif_Resol-matrEOI-CEPA.sgt_.oc_.pdf