JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com

 

 

Què és l’Escola Oficial d’Idiomes de Manacor?

L’Escola Oficial d’Idiomes de Manacor és un centre oficial que depèn de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. La seva finalitat és l’ensenyament i la certificació de llengües modernes i el seu principal objectiu és donar les eines a l’alumnat perquè adquireixi les diferents competències  necessàries a l’hora de produir i comprendre un idioma, així com afavorir l’aprenentatge permanent i autònom. Les titulacions de les escoles oficials d’idiomes són reconegudes a tot l’Estat Espanyol.


Des de quan existeix l’EOI de Manacor?
La primera Escola Oficial d’Idiomes de l’Estat, Escuela Central de Idiomas de Madrid, es va crear l’any 1911. A les Illes Balears la primera Escola Oficial d’Idiomes es néixer l’any 1986 a Palma de Mallorca. Anys després varen començar a funcionar extensions, com la de Manacor l’any 1998. L’any 2002 l’Escola Oficial d’Idiomes de Manacor va esdevenir escola independent, i per tant centre autònom.


Quins idiomes s’hi poden estudiar?
Alemany, anglès, francès i italià.

 

PROGRAMA D’ESTUDIS DE L’EOI DE MANACOR

Quins nivells s’hi poden cursar?
A l’EOI de Manacor oferim estudis de Nivell Bàsic (Bàsic 1 i Bàsic 2), Nivell Intermedi (Intermedi 1 i Intermedi 2), Nivell Avançat (Avançat 1 i Avançat 2) dels idiomes alemany, anglès i francès. A més oferim el Nivell Bàsic d’italià, així com el  Nivell C1 i Nivell C2 d’anglès. Aquests nivells estan definits dins el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües.

 

 

Nivell

Cursos

MCER

Certificat

Bàsic

Bàsic 1
Bàsic 2

A1
A2

Certificat de Nivell Bàsic

Intermedi

Intermedi 1
Intermedi 2

B1
B1+

Certificat de Nivell Intermedi

Avançat

Avançat 1
Avançat 2

B2
B2+

Certificat de Nivell Avançat

C1

C1

C1

Certificat del Nivell C1

C2

C2

C2

Certificat del Nivell C2

 

Les equivalències amb el currículum anterior són les següents:

 

CURRÍCULUM ANTERIOR

NOU CURRÍCULUM

 

LOGSE

 

LOE

 

MCER

 

Cicle Elemental
(Certificat CE)

1r curs

Nivell Bàsic

Curs Bàsic 1

A1

2n curs

Curs Bàsic 2

A2+

3r curs

Nivell Intermedi

Curs Intermedi 1

B1

Curs Intermedi 2

B1+

Cicle Superior
(Certificat CS)

4t curs

Nivell  Avançat

Curs Avançat 1

B2

5è curs

Curs Avançat 2

B2+

 

Nivell  C1

Curs C1

C1

Nivell  C2

Curs C2

C2

 

Quines són les modalitats d’ensenyament?

Modalitat presencial: L’alumnat oficial presencial assisteix regularment a classe, 4 hores i mitja setmanals (dos dies a la setmana i un divendres al mes) durant el curs escolar (d’octubre a juny). Per a obtenir plaça en aquesta modalitat cal fer la preinscripció en el mes d’abril.

Modalitat a distància: Aquesta modalitat, “That’s English”, és només per a l’idioma anglès i està orientada a aquelles persones que no poden assistir als cursos oficials presencials. L’alumnat té una hora de tutoria setmanal. El programa facilita tot el material necessari per seguir el curs sense haver d’assistir a les classes presencials i poder estudiar de forma autònoma. Després de cada curs s’obté la mateixa certificació que a la modalitat oficial presencial. Els nivells que es poden cursar en aquesta modalitat són el Nivell Bàsic i el Nivell Intermedi. La matrícula és en el mes de setembre. www.thatsenglish.com

Modalitat lliure: Aquesta modalitat està destinada a l’alumnat que ja té un nivell de la llengua i vol obtenir la certificació d’aquest domini de la llengua. Els alumnes poden matricular-se a més d’un idioma i nivell, però la realització de les proves queda supeditada al calendari oficial d’exàmens, que ha de tenir convocatòries úniques per a la totalitat dels alumnes d’un mateix idioma i nivell, tant a la convocatòria de juny com a la de setembre. La matrícula per aquesta modalitat és en el mes de  febrer o març (dates orientatives).

Cóm es certifica el nivell d’un idioma?

Després de cada curs l’alumnat rep una certificació acadèmica. En haver superat el 2n curs dels diferents nivells (bàsic, intermedi i avançat), així com el curs de nivell C1 i nivell C2 l’alumne rep el Certificat de Nivell corresponent. Per obtenir la certificació dels nivells Bàsic, Intermedi, Avançat o del nivell C1 i del nivell C2 dels ensenyaments d’un idioma de règim especial s’ha de superar la corresponent prova de certificació. La prova de certificació d’un nivell d’un idioma és única i comuna per a tots els centres que la realitzin. L’ha d’elaborar la Comissió Unificada d’Exàmens de les Illes Balears, d’acord amb els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació del currículum de cada nivell de l’idioma en qüestió. Les certificacions són reconegudes a nivell estatal i es poden convalidar com a crèdits a les universitats de l’Estat Espanyol.

 

Nivells i cursos de l’EOI

Certificació que s’obté

Nivell  Bàsic

Curs Bàsic 1

Certificat acadèmic de Bàsic 1

Curs Bàsic 2

Certificat de Nivell Bàsic

Nivell Intermedi

Curs Intermedi 1

Certificat de Nivell Intermedi 1

Curs Intermedi 2

Certificat de Nivell Intermedi

Nivell  Avançat

Curs Avançat 1

Certificat acadèmic d’Avançat 1

Curs Avançat 2

Certificat de Nivell Avançat

Nivell C1

Curs C1

 Certificat de Nivell C1

Nivell C2

Curs C2

 Certificat de Nivell C2

 

 

HORARIS (modalitat oficial)

S’imparteixen 4,5 hores setmanals de classe i es distribueix de la segëunt manera: dues hores en dies alterns: els dilluns i dimecres o els dimarts i dijous i un divendres al mes. Els horaris són de 17.00 a 19.00 h. i de 19.00 h. a 21.00 h.

 

ACCÉS A L’EOI DE MANACOR: Preinscripció i matrícula

Quins són els requisits per accedir a l’EOI de Manacor?

  • Tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També es poden inscriure aquells alumnes que, malgrat no tinguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t d’ESO.
  • Per seguir ensenyaments d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació secundària obligatòria: tenir 14 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També es poden inscriure aquells alumnes que, malgrat no tinguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n d’ESO.
  • Viure, treballar o estudiar en un municipi del partit judicial de Manacor.
  • Estar en possessió del DNI o del NIE.Per obtenir plaça cal fer la preinscripción en el mes d’abril (data orientativa).

Per a preinscriure’s en el curs Bàsic 1 no cal fer la prova d’anivellació.

L’alumnat que té coneixement de l’idioma en el qual es vol matricular, pot sol·licitar fer la prova d’anivellament en el moment de la preinscripció. És imprescindible omplir una sol·licitud de preinscripció per poder fer la prova d’anivellament. Amb aquesta prova es pot accedir a qualsevol curs.

Les persones que estiguin en possessió del títol de batxiller podran optar per una de les dues possibilitats següents:

  • Accedir directament als estudis d’idiomes de nivell Intermedi de la primera llengua estrangera cursada en el batxillerat (llibre d’escolaritat on ha de figurar l’idioma o títol de batxiller i certificació expedida pel centre on va cursar els estudis amb indicació expressa de l’idioma cursat).

  • Fer la prova d’anivellament. El fet de sol·licitar fer la prova d’anivellament exclou la possibilitat d’al·legar el títol de batxillerat per accedir al curs Intermedi 1.

L’alumnat que procedeix de la modalitat a distància o lliure, haurà de ser considerats com a nous alumnes i haurà de fer la preinscripció.

En cas que l’alumne estigui matriculat durant aquest curs en les modalitats lliure o a distància, l’adjudicació definitiva de plaça quedarà condicionada a la superació dels exàmens corresponents.

L’alumnat procedent d’ensenyaments extingits es matricularà als ensenyaments actuals d’acord al quadre d’equivalències que s’estableix al Real Decret 1629/2006, de 29 de desembre.

Un cop s’hagi obtingut la plaça es podrà formalitzar la matrícula segons el calendari que s’estableixi.

En el cas que, un cop fet el procés d’admissió, quedin vacants, s’admetran noves sol·licituds per obtenir plaça. Cal  informar-se a la secretaria de l’EOI.

 

ACTIVITATS

Quines activitats es  realitzen a l’EOI de Manacor?
Oferim dos tipus d’activitats diferents i complementàries: Per una banda activitats que es realitzen dins l’aula i que fan referència a les diferents destreses (Producció oral i escrita, comprensió oral i escrita, ús de la llengua), i per una altra banda, activitats de caire cultural (viatges, cicle de cinema, conferències, tallers, xerrades).

 

PERMANÈNCIA EN UN MATEIX NIVELL i RENÚNCIA A LA MATRÍCULA


 

 

 

 

12/05/2015 
RESULTAT SORTEIG ORDRE D'ADMISSIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@2006 EOI MANACOR
[Ronda de l'institut Mossèn Alcover | Tel.: 971.55.41.52 | Manacor ]
webmaster
DIAL